Kosmiczny powrót do szkoły 
W dniu 26-27 sierpnia 2023 roku zrób zakupy za min. 150 zł lub 250 zł na maksymalnie dwóch paragonach i odbierz nagrodę, wśród nagród piórniki oraz worki z wyprawką szkolną*
W programie odbędą się Kosmiczne kreatywne warsztaty dla dzieci, w ramach których najmłodsi będą mieli okazję stworzyć planety układu słonecznego 
*z wyłączeniem zakupów w hipermarkecie Carrefour, zakupu alkoholu, wyrobów tytoniowych oraz gier hazardowych.
 
IG-ostrowiec.jpg
 
 
 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Kosmiczny Powrót Do Szkoły”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Poniższy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej „Kosmiczny Powrót Do Szkoły”.
 2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest firma KAREVA Justyna Suduł, ul. Forteczna 13, 87-100 Toruń, NIP: 956-219-54-04 (zwanym dalej: Organizatorem), działająca na zlecenie właściciela centrum handlowego Galerii Ostrowiec, tj. Galeria Ostrowiec sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Adama Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269085, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 69 752 500,00 złotych, NIP 5272528663, REGON 140764306.
 • 2 Definicje
 1. Akcja Promocyjna – publiczna sprzedaż konsumencka premiowana, odbywająca się w Centrum Handlowym w okresie trwania Akcji Promocyjnej – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w której przyznanie nagród Uczestnikom Akcji Promocyjnej uzależnione jest od spełnienia przesłanek określonych w Regulaminie.
 2. Okres Sprzedaży uprawniający do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej – okres trwający w dniach 26-27 sierpnia 2023 roku w godzinach 11:00-19:00 lub do wyczerpania zapasów.
 3. Centrum Handlowe – Galeria Ostrowiec, ul. Adama Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 4. Zakup uprawniający do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej - zakup dowolnych towarów lub usług dokonany w Okresie Sprzedaży uprawniającym do wzięcia udziały w Akcji Promocyjnej, w sklepach lub punktach usługowych Galerii Ostrowiec o wartości co najmniej 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) brutto udokumentowany maksymalnie dwoma Dowodami Zakupu (t.j. paragonami lub fakturami VAT wystawionymi na osobę fizyczną). Z akcji promocyjnej wyłączone są paragony pochodzące z kantoru, banków, zakupów totalizatora sportowego Lotto, hipermarketu Carrefour, transakcji u operatorów sieci komórkowych - Orange, Play, T-Mobile, Plus i innych, leków, wyrobów tytoniowych (w tym wszelkich papierosów elektronicznych i akcesoriów), alkoholu oraz zakupów bonów lub/i kart podarunkowych. Zakup musi być dokonany w Okresie Sprzedaży uprawniającej do udziału w Akcji Promocyjnej. Celem uczestniczenia w Akcji Promocyjnej uczestnik zobowiązany jest do rejestracji Dowodów Zakupu (paragonów i faktur) w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej. Wartość Dowodów Zakupu sumuje się jedynie w zakresie dwóch Dowodów Zakupu. Dowody Zakupu na kwotę stanowiącą wielokrotność kwoty 150,00 zł brutto dają podstawę do odbioru  maksymalnie 1 nagrody zgodnie z §2 pkt. 4.
 5. Punkt Obsługi Akcji Promocyjnej – jedno oznaczone miejsce w Centrum Handlowym na poziomie 0, obok lokalu Triumph. Punkt Obsługi Akcji Promocyjnej czynny jest w Okresie Sprzedaży uprawniającym do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej w godzinach: 11:00 – 19:00, w których hostessy będą obsługiwać Uczestników Akcji Promocyjnej zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Nagroda w ramach Akcji Promocyjnej – nagroda lub nagrody, o których mowa w §5 Regulaminu.
 7. Uczestnik/ Uczestnicy Akcji Promocyjnej – osoba lub osoby spełniające kryteria, o których mowa w §3 Regulaminu, biorące udział w Akcji Promocyjnej.
 8. Osoba Najbliższa – małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.
 9. Regulamin Akcji Promocyjnej – niniejszy regulamin.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • 3 Uczestnicy Akcji Promocyjnej
 1. W Akcji Promocyjnej może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93) mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dokonujące zakupów na fakturę VAT w zakresie prowadzonej przez siebie działalności; osoby współpracujące z Centrum Handlowym lub Organizatorem Akcji Promocyjnej (zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i osoby wykonujące usługi na podstawie innej umowy cywilno-prawnej) oraz ich Osoby Najbliższe; osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które zawarły z Centrum Handlowym umowę najmu lub dzierżawy powierzchni oraz ich Osoby Najbliższe, ich pracownicy i osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, w tym osoby działające w imieniu przedsiębiorców, które na terenie Centrum Handlowego wykonują czynności związane z obsługą Centrum Handlowego, w tym związane z agencją ochrony, usługą sprzątania, świadczeniu usług technicznych etc., jak również ich pracownicy i osoby świadczące dla nich usługi na mocy innej umowy cywilno-prawnej, jak również ich Osoby Najbliższe, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wykonujące usługi na podstawie innej umowy cywilno-prawnej, jak i współpracujące z Centrum Handlowym, ani Osoby dla nich Najbliższe, inne osoby biorące bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Akcji Promocyjnej.
 3. Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach koniecznych do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej– szczegóły stanowi §8.
 4. Uczestnik, biorąc udział w Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku bez wynagrodzenia, poprzez jego publikację na stronie internetowej Galerii Ostrowiec http://www.galeriaostrowiec.pl/, na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/GaleriaOstrowiec/ oraz w newsletterze Galerii Ostrowiec, w celach reklamowych Galerii Ostrowiec.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługującym im praw.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej tylko jeden raz, czyli zarejestrować paragon/y na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • 4 Zasady Akcji Promocyjnej
 1. Osoba spełniająca przesłanki opisane w §3 Regulaminu, celem wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej powinna dokonać w Okresie Sprzedaży uprawniającym do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, a następnie powinna zgłosić się do Punktu Obsługi Akcji Promocyjnej z oryginalnymi Dowodami Zakupu.
 2. Po zarejestrowaniu Dowodów Zakupu/weryfikacji przez hostessę spełnienia przesłanek opisanych w Regulaminie oraz opieczętowaniu zarejestrowanych dowodów celem wykluczenia ich z ponownego udziału w Akcji Promocyjnej, Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru Nagrody, o której mowa w §5.
 3. Nagrody wydawane są do wyczerpania Puli Nagród lub do zakończenia czasu trwania Akcji Promocyjnej.
 4. Uczestnik Akcji Promocyjnej jest zobowiązany zachować Dowód Zakupu uprawniający do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej do momentu odebrania Nagrody. W razie zaginięcia Dowodu Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej - Uczestnikowi nie przysługuje uprawienie do otrzymania Nagrody.
 5. Akcja Promocyjna nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, a także nie jest konkursem w rozumieniu przepisów prawa.
 • 5 Nagrody w ramach Akcji Promocyjnej
 1. Nagrodami w ramach Akcji Promocyjnej są:
 1. piórnik szkolny  – za dokonanie zakupów za minimum 150 złotych na maksymalnie 2 paragonach;
 2. worek z wyprawką szkolną – za dokonanie zakupów za minimum 250 złotych na maksymalnie 2 paragonach;

Pula dzienne nagród:

 

Piątek 26.08.2023

Sobota 27.08.2023

Piórnik

50

50

Worek z wyprawką szkolną

50

50

Łączna pula Nagród w Akcji wynosi: 200 sztuk.

 1. Uczestnik spełniający warunki Regulaminu, który dokonał Zakupu uprawniającego do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, uprawniony jest do odbioru maksymalnie 1 Nagrody.
 2. Nagrody są wydawane do wyczerpania puli Nagród.
 3. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego zamiast Nagrody ani do przeniesienia uprawnienia do odebrania Nagrody na osoby trzecie.
 4. Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Akcji Promocyjnej, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody – nie można przenosić na inne osoby.
 5. Nie ma możliwości zakupu Nagród.
 6. Nagrody muszą być odebrane osobiście przez Uczestnika Akcji Promocyjnej.
 7. Pula nagród jest ograniczona. Po wyczerpaniu liczby Nagród, Uczestnikom Akcji Promocyjnej nie przysługuje roszczenie do otrzymania Nagrody, nawet po spełnieniu wszystkich postanowień Regulaminu.
 8. Nagrody niewydane pozostają w dyspozycji Organizatora.
 • 7 Zasady postępowania reklamacyjnego
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem poczty lub pisemnie bezpośrednio w Biurze Organizatora na adres wskazany w §1 punkt 2 Regulaminu w terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej. O prawidłowym wniesieniu reklamacji decyduje stempel pocztowy lub potwierdzenie jej złożenia w biurze Organizatora pod adresem : KAREVA Justyna Suduł 87-100 Toruń, ul. Forteczna 13.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika Akcji Promocyjnej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego składającego reklamację, powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje – zgłoszone w formie pisemnej, zawierające dane określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 7 (siedem) dni roboczych. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane składającemu reklamację pocztą (listem poleconym) na adres wskazany w reklamacji. O zachowaniu siedmiodniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego).
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, a wyczerpanie postępowania reklamacyjnego nie jest konieczne przed realizacją swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 • 8 Informacje dotyczące przetwarzania danych
 1. Poprzez uczestnictwo w Akcji Promocyjnej Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Akcji Promocyjnej jest Justyna Suduł prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KAREVA Justyna Suduł, ul. Forteczna 13, 87-100 Toruń..
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Akcji Promocyjnej, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, publikacji informacji o Uczestnikach Akcji Promocyjnej, ich wizerunku w mediach społecznościowych i działaniach marketingowych.
 4. Dane osobowe Uczestnika , które mogą być przetwarzane: wizerunek, imię, nazwisko.
 5. Dane osobowe Uczestnika Akcji Promocyjnej oraz osób odbierających Nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z przekazaniem Nagród, a także właścicielowi centrum handlowego Galeria Ostrowiec sp. z o. o.
 6. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, umożliwienie Uczestnikom  wzięcia w niej udziału, , opublikowanie informacji o Akcji Promocyjnej i jej promocja, archiwizację dokumentów oraz  również na potrzeby prowadzenia sprawozdawczości księgowej i podatkowej– zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.  
 7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia Akcji Promocyjnej przedłużony o czas., w którym możliwe jest składania reklamacji lub czas niezbędny do zakończenia postępowania reklamacyjnego.  
 9. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: (a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; (c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi (Administratorowi) zorganizowania Akcji Promocyjnej oraz wzięcia w niej udziału przez Uczestników, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
 11. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Organizator Akcji Promocyjnej ma prawo odmówić przyznania Nagrody Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem (w tym fałszowania Dowodów Zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, dokonywania fikcyjnych Zakupów uprawniających do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej, dokonywania zwrotu zakupionych produktów) po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.
 2. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna będzie w Okresie Akcji Promocyjnej w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Organizator Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo w każdym czasie do zmiany Regulaminu z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, których nie był w stanie przewidzieć przy organizacji Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiany te mogą być dokonane tylko na korzyść Uczestników. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane w ten sam sposób co ogłoszenie samego Regulaminu.
 5. Organizator Akcji Promocyjnej ma prawo do odwołania Akcji Promocyjnej z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Organizatora, siły wyższej oraz problemów technicznych pojawiających się w miejscu odbywania się Akcji Promocyjnej uniemożliwiających działania Punktu Obsługi Akcji Promocyjnej, których nie był w stanie przewidzieć przy jego organizacji. Odwołanie Akcji Promocyjnej nie dotyczy osób, które w chwili odwołania Akcji Promocyjnej spełniły już warunki, o których mowa w § 4 Regulaminu.
 6. Organizator Akcji Promocyjnej nie podnosi odpowiedzialności za błędne podanie danych przez Uczestnika.
 7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
AlleBeauty.jpgwojas.jpgccc.jpegreporter-young.pngtv-n.jpgplkpb_s.jpgHempMe_s.jpggatta.jpgjysk.jpglogo-t-mobile-02.pngmagia.pngbigstar.jpgpepco.jpginglot.jpgcrf_l_ss.jpgreserved.jpgrylko.jpgreserved-kids.jpgapart-h60.jpgsuperoffice.pngrossmann.jpgtriumph-th.jpgHOUSE-LOGO.jpgorange.jpgPERFEKT_5.jpgGKT_ss.pngmartes-sport.jpgsinsay.jpgpralnia.pngMES.jpgideal.pnglogo_TATUUM.jpgapteka.jpgvoyager_s.jpgpiekarnia-pod-telegrafem.jpgcrazy-bubble-logo.pngvision-express.jpgkaes_logo_s200JPG.jpgkolporter.jpgpitbull-logo.pngevenemen-logo.jpgeuronet-corporate-print-CMYK.jpgdeichman-th.jpgpoczta-polska.jpgcropp-th.pngrtv-euro-agd.jpg4f.jpgtop-secret.jpgiqos.pngcross21.jpgPRYMUS-AGD.pngplay.jpgwkruk.jpgmango-2.pnggreenpoint-th.pngbialcon.jpgpolskie-srebro-th1.jpgsztosikimarty.jpglogo_s.jpgsizeer.jpgkebab.jpg