20-21 października będziemy świętować 18. urodziny Galerii Ostrowiec
W tym roku będzie to event pod hasłem ‘Tropikalne Urodziny’ w prawdziwie tropikalnym, madagaskarowym stylu - pośród palm, kolorowych balonów, egzotycznych muffinek, puchatych lemurów oraz pokazów barmańskich i molekularnych. Będzie wesoło, kolorowo, przyjaźnie i edukacyjnie. W centralnym punkcie Galerii zostanie rozstawiony namiot tzw. ‘Baza Lemurów’ oraz wystawa edukacyjna poświęcona Madagaskarowi, której zawartość merytoryczna została opracowana we współpracy z ZOO Wrocław. Poza tym w różnych miejscach Galerii można będzie zagrać w gry wielkoformatowe: kółko i krzyżyk, mapa świata w formie puzli XXL, mostek celnościowy, poznajemy lemury, rwący potok. Dodatkowo w konkursie dzieci będą mogły zdobyć pluszowego lemurka, a w akcji promocyjnej za paragony będzie możliwość odebrania nagród rzeczowych oraz kart podarunkowych do sklepów znajdujących się w Galerii Ostrowiec.

Regulaminy są dostępne poniżej, w Administracji Galerii Ostrowiec oraz będą dostępne w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej.

Liczba nagród ograniczona. Zapraszamy!

 

391727732 849316233866741 2870576529663246233 n

 

391591978 849316517200046 4114315449725272529 n

 394273677 854319793366385 2898254398501908768 n 394273851 854320276699670 2106665039607452497 n 394261271 854320443366320 8272979557602357030 n

 Regulamin konkursu „Tropikalne urodziny z lemurami”
(„Konkurs edukacyjny dla dzieci”)

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs dla dzieci jest organizowany pod nazwą „Tropikalne urodziny z lemurami” w okresie i na zasadach oraz warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Konkurs odbywa się w dniach 20 i 21.10.2023 r. od godz. 12:00 do godz. 19:00
 3. Organizatorem Konkursu jest Edyta Miernik, zamieszkała w Sobkowie, przy ul. 11 Listopada 8, 28-305 Sobków, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Halo Planeta Edyta Miernik ” pod adresem: 28-305 Sobków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 656151 91 45, działająca na zlecenie Galerii Ostrowiec z o.o. ul. Adama Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 5272528663, REGON 140764306.
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Galeria Ostrowiec z o.o. ul. Adama Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 5272528663, REGON 140764306.
 5. Konkurs prowadzony jest na terenie Centrum Handlowego GALERIA OSTROWIEC, ul. Adama Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

6.Celem konkursu jest nauka i edukacja poprzez zabawę dzieci w wieku 3-13 lat z zakresu wiedzy geograficznej w szczególności z zakresu poznania gatunków zwierząt zamieszkałych na Madagaskarze.

 1. Regulamin jest dostępny w Punkcie odbioru kuponów i nagród – stanowisko Baza Lemurów.
 2. Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje postanowienia Regulaminu.
 3. Organizator zapewnia, że Konkurs nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.
 4. Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art.13 ust 2. Ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 5. Organizator oświadcza, iż w ramach Konkursu, z zastrzeżeniem postanowień części VI Regulaminu nie będą zbierane ani przetwarzane dane osobowe Uczestników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych a potwierdzenie odbioru nagrody następuje w sposób zanonimizowany.

II. Przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być dziecko (niepełnoletnia osoba fizyczna w wieku od 3 do 13 lat) tylko za zgodą swojego opiekuna prawnego.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i współpracowników Organizatora lub Zleceniodawcy, a także zarządcy Centrum, osób korzystających z powierzchni użytkowej w Centrum, na podstawie jakiegokolwiek

 

stosunku prawnego, ani też dzieci pracowników i współpracowników Centrum, ani dzieci pracowników innych podmiotów, o ile biorą bezpośredni udział w organizowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

III. Zasady Konkursu

 1. Uczestnik Konkursu zostanie zaproszony do wspólnej zabawy, podczas której weźmie udział w następujących konkurencjach: Rwący Potok /gra wielkoformatowa/, Mapa Świata /edukacyjne puzzle XXL/, Lemurowe MEGA Klocki, Mostek Celnościowy oraz Wystawę edukacyjną o faunie i florze Madagaskaru.
 2. Udział w każdej z konkurencji, o których mowa w ust. 1 powyżej uprawnia Uczestnika do otrzymania jednej naklejki z postaciami zwierząt.
 3. Laureatem zostaje Uczestnik, który zbierze zestaw naklejek z pięcioma różnymi postaciami zwierząt za udział w konkurencjach, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.
  Nagroda i jej wydanie
 5. Laureat jest uprawniony do otrzymania jednej nagrody w postaci maskotki - lemura.
 6. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Laureat Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 7. Organizator przyznaje nagrodę po sprawdzaniu ilości naklejek okazanych przez danego Uczestnika na bieżąco w dniach 20 i 21.10.2023 w godzinach od 12.00 do godziny 19.00. W celu odbioru nagrody i potwierdzenia nabycia prawa do nagrody w Konkursie Laureaci Konkursu zobowiązani są do stawienia się w Punkcie odbioru nagród – stanowisko Baza Lemurów w okolicy wejścia bocznego (od strony Apteki DOZ) do Centrum i okazania zebranych naklejek.
 8. Całkowita liczba nagród jest ograniczona i wynosi 200 sztuk. Dzienna pula nagród wynosi 100 sztuk.
 9. Organizator na specjalnym liczydle umieszczonym na stanowisku Baza Lemurów będzie informował na bieżąco po wydaniu każdej nagrody ile jeszcze nagród pozostaje do wygrania.
 10. Organizator gwarantuje przyznanie nagrody każdej osobie, która spełni wymogi Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu puli nagród określonej w pkt 5 powyżej, Uczestnicy Konkursu będą mogli brać udział w zabawach edukacyjnych, ale nie będą mogli pobierać kuponów, odbierać naklejek i nie będą mogli otrzymać nagród.
 11. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2018, poz.1509) nagrody w konkursach z zakresu nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu zwolnione są z opodatkowania jeśli ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł.

 

 1. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Laureat nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 2. W momencie odbioru nagrody Laureat powinien sprawdzić stan nagrody. Odbiór nagrody oznacza potwierdzenie, iż jej stan nie budzi zastrzeżeń.
 3. Laureat, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi na piśmie stosowne oświadczenie w tym zakresie.

V. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Każdy Uczestnik ma prawo zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej nadanej listem poleconym na adres Organizatora na przebieg Promocji nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca się data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego.

2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny lub adres e-mail, daty i miejsca odbioru nagrody, powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

3. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji Administratorem danych osobowych jest Edyta Miernik, ul. 11 Listopada 8, 28-305 Sobków, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Halo Planeta Edyta Miernik ” pod adresem: UL. 11 Listopada 8, 28-305 Sobków, NIP: 656 151 91 45

5. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

7. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe na potrzeby rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

 1. sprostowania danych,
 2. usunięcia danych,
 3. ograniczenia przetwarzania danych,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia sprzeciwu,
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Na potrzeby rozpatrzenia reklamacji Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestnika:

 1. Imię i Nazwisko
 2. adres korespondencyjny lub adres e-mail

9. Uczestnikom, którzy złożyli reklamację przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

10. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników, którzy złożyli reklamację nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Dane Uczestników, którzy złożyli reklamacje nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

 

 1. Dane Uczestników, którzy złożyli reklamację będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 2. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 3. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 4. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 5. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamacje będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b) i c) RODO.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora, Realizatora i Podmiotu współpracującego. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Realizatora oraz na stronie internetowej:
 2. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.
 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 5. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Konkursem jest sąd właściwy na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


REGULAMIN

akcji promocyjnej ,,Tropikalne Urodziny”
w dniach 20 i 21 października 2023

Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki akcji promocyjnej pod nazwą ,,Tropikalne Urodziny” (dalej: „Akcja Promocyjna”).
 2. Akcja Promocyjna przeprowadzona zostanie w Centrum Handlowym Galeria Ostrowiec, ul. Adama Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski (dalej: „Centrum”).
 3. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Edyta Miernik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Halo Planeta Edyta Miernik, ul. 11 Listopada 8, 28-305 Sobków, NIP 656 151 91 45 (dalej „Organizator”) działająca na zlecenie Galerii Ostrowiec z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, pod adresem ul. Adama Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269085, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 69.752.500 PLN, NIP 5272528663, REGON 140764306.
 4. Fundatorem Nagród jest Galeria Ostrowiec z o.o. ul. Adama Mickiewicza 30, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 5272528663, REGON 140764306 (dalej „Fundator”).
 5. Akcja Promocyjna odbędzie się w dniu 20.10.2023 roku o godzinie 09:00 i będzie trwała do godz. 18.45 tego samego dnia oraz w dniu 21.10.2023 roku o godz. 9.00 i będzie trwała do godziny 18:45 lub zakończy się we wcześniejszym terminie wynikającym z Regulaminu. We wskazanym powyżej terminie można dokonać zakupów w ramach Akcji Promocyjnej. Nagrody wydawane będą w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej, który będzie czynny w godzinach 12.00 - 19.00 w dniach 20 i 21.10.2023r.
 6. Organizator zapewnia, że Akcja Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.
 7. W Akcji Promocyjnej mogą uczestniczyć tylko osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych będące konsumentem w rozumieniu 221 Kodeksu Cywilnego (tj. niedokonujące zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem pracowników i współpracownicy Organizatora, Fundatora, osoby korzystające z powierzchni użytkowej w Centrum, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego (najemcy, biorący w bezpłatne używanie), ani ich pracownicy i współpracownicy, ani inne podmioty lub ich pracownicy i współpracownicy, o ile biorą bezpośredni udział w organizowaniu lub przeprowadzeniu Promocji.
 8. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie 7 powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.
 9. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.
 10. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Akcji Promocyjnej rozstrzyga Organizator.
 11. Organizator oświadcza, iż w celu wzięcia udziału w Promocji nie będą zbierane ani przetwarzane dane osobowe Uczestników, a potwierdzenie odbioru nagrody następuje w sposób zanonimizowany, z zastrzeżeniem postanowień części IV, tj. postępowania reklamacyjnego.

Część II. ZASADY UCZESTNICZENIA W PROMOCJI

 1. W Akcji Promocyjnej mogą wziąć udział osoby, które w czasie jej trwania dokonają zakupów w Centrum i zachowają oryginalny paragon bez NIP nabywcy (faktury nie będą akceptowane). Akcja Promocyjna dotyczy zakupu wszelkich produktów lub usług, z wyłączeniem: zakupów dokonanych w hipermarkecie Carrefour, artykułów alkoholowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wyrobów tytoniowych oraz wyrobów tytoniowych powiązanych (w tym papierosów i papierosów elektronicznych), produktów leczniczych, mleka początkowego oraz wydatków na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach i transakcji kantorowych. Jeżeli na paragonie widnieje zakup powyższych produktów/usług, Hostessa odejmie wartość ww. zakupu od kwoty zakupu znajdującej się na paragonie.
 2. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej zostaje osoba, która spełnia warunki Regulaminu i przedstawi Organizatorowi w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej maksymalnie dwa paragony, każdy od innego sprzedawcy lub usługodawcy

zlokalizowanego                w                    Centrum,                  na                   łączną                 kwotę:
- co najmniej 150 zł netto (sto pięćdziesiąt złotych) – upoważniający do odbioru Nagrody III stopnia lub

- co najmniej 200 zł (słownie: dwieście złotych) – upoważniający do odbioru Nagrody II stopnia lub

- co najmniej 300 zł (trzysta złotych) – upoważniający do odbioru Nagrody I stopnia. Wydanie nagrody następuje po podaniu hostessie następujących danych na potrzeby Akcji Promocyjnej: kwota

Strona 1 z 3

 

rejestrowanego paragonu, nazwa sklepu na terenie Centrum, w którym zostały zrobione zakupy. Organizator przyznaje Uczestnikom nagrody zgodnie z zasadami określonymi w Części III Regulaminu.

 1. W Akcji Promocyjnej można wziąć udział maksymalnie dwukrotnie, o ile spełni się warunki Promocji, przy czym Uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę dziennie.
 2. Organizator stempluje paragony, na podstawie których wydano nagrodę, w celu wyeliminowania ich z Akcji Promocyjnej. Paragony nie mogą być zgłoszone więcej niż raz. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do autentyczności paragonu, wydanie nagrody może zostać wstrzymane do momentu potwierdzenia oryginalności lub pochodzenia paragonu przez Uczestnika, nie dłużej jednak niż do 10-go dnia od daty przedstawienia przez Uczestnika paragonu.
 3. Z wyłączeniem przysługujących Uczestnikowi praw z tytułu rękojmi i gwarancji, po odebraniu nagrody nie ma

możliwości zwrotu towaru sprzedawcy na podstawie ostemplowanego paragonu zakupowego.

Część III. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1.     W ramach Promocji przyznawane są następujące nagrody:

Rodzaj nagrody urodzinowej

20.10.2023 roku
w godz.12.00-19.00

21.10.2023 roku
w godz.12.00-19.00

Nagroda III stopnia

Karta zakupowa o wartości 50,00zł

20 szt.

20 szt.

Nagroda II stopnia

Nagrody rzeczowe – wartość 70,00zł

50 szt.

50 szt.

Nagroda I stopnia
Kolorowa pufa - piłka

50 szt.

50 szt.

 1. Organizator wydaje nagrodę Uczestnikowi w dniu trwania Akcji Promocyjnej na podstawie paragonów zakupowych z tego samego dnia trwania Promocji, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej. Przed dokonaniem zakupu należy sprawdzić dostępność nagród w Punkcie Obsługi Akcji Promocyjnej.
 2. W Akcji Promocyjnej mogą być zgłoszone wyłącznie oryginalne paragony. Paragony w całości lub w części: podrobione, przerobione, zniszczone, niekompletne, uszkodzone, będące w stanie uniemożliwiającym weryfikację ich autentyczności, uzyskane przez Uczestnika, nie uprawniają do otrzymania nagrody i są uznawane za nieważne
 3. Organizator przyznaje jedną nagrodę za zakupy udokumentowane na maksymalnie dwóch paragonach o łącznej wartości minimum 150 zł brutto – Nagroda III lub 200 zł brutto – Nagroda II lub 300 zł brutto – Nagroda I. Paragony opiewające na kwotę powyżej 150 złotych lub 200 złotych lub 300 złotych nie stanowią podstawy do przyznania więcej niż jednej nagrody.
 4. Całkowita liczba nagród jest ograniczona i wynosi 240 sztuk /po 120 sztuk każdego dnia/. W przypadku niewydania wszystkich nagród przeznaczonych na pierwszy dzień Akcji Promocyjnej, nagrody te przechodzą na drugi dzień , zwiększając tym samym pulę nagród do wydania drugiego dnia Akcji Promocyjnej. Wyczerpanie puli nagród przewidzianych do rozdania w drugim dniu trwania Akcji Promocyjnej, jeszcze przed upływem terminu Akcji Promocyjnej oznacza automatyczne jej zakończenie.
 5. Organizator gwarantuje przyznanie nagrody każdej osobie, która spełni wymogi Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że po wyczerpaniu puli nagród określonej w ust. 1 powyżej, nagrody nie przysługują nikomu, choćby spełnił wszystkie kryteria. Przed dokonaniem zakupu należy sprawdzić dostępność nagród w Punkcie Obsługi Akcji
 6. Nagrody nierozdysponowane w trakcie trwania Promocji pozostają do dyspozycji Fundatora.
 7. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.
 8. W momencie odbioru nagrody Uczestnik powinien sprawdzić stan nagrody. Odbiór nagrody oznacza potwierdzenie, iż jej stan nie budzi zastrzeżeń.

Część IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Strona 2 z 3

 

 1. Regulamin dostępny jest do wglądu w administracji Centrum, na stronie galeriaostrowiec.pl, w siedzibie Organizatora, a w okresie trwania Akcji Promocyjnej również w Punkcie Obsługi Akcji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 3. Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.
 4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie Akcji Promocyjnej oraz wydanie nagród, a także za kompetencje osób zaangażowanych w jej realizację i przeprowadzenie .
 5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby, którymi się posługuje w trakcie Akcji Promocyjnej, tak jak za własne działania i zaniechania.
 6. Każdy Uczestnik ma prawo zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej nadanej listem poleconym na adres Organizatora albo w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na przebieg Akcji Promocyjnej nie później niż w terminie 7 dni od jej zakończenia (dla reklamacji przesłanej listem poleconym decydująca się data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny lub adres e-mail, daty i miejsca odbioru nagrody, powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora). Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).
 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji Administratorem danych osobowych jest Edyta Miernik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Halo Planeta Edyta Miernik”’’, pod adresem: 11 Listopada 8, 28-305 Sobków, NIP 656 151 91 45.
 8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 9. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe na potrzeby rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
 10. żądania sprostowania danych,
 11. żądania usunięcia danych,
 12. żądania ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu
 13. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie się odbywać na podstawie 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. na prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest: rozpatrzenie składanych reklamacji – dane podane w ramach prowadzonego postępowania reklamacyjnego oraz w celach archiwalnych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów i obrony przed roszczeniami.
 14. Uczestnikom, którzy złożyli reklamację przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 15. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników, którzy złożyli reklamację nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 16. Dane Uczestników, którzy złożyli reklamacje nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 17. Dane osobowe Uczestnika składającego reklamację będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli danych osobowych Uczestnika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 18. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 19. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 20. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
mango-2.pnggreenpoint-th.pngwkruk.jpgreporter-young.pngpralnia.pngcrazy-bubble-logo.pngrtv-euro-agd.jpgAlleBeauty.jpgkolporter.jpgtriumph-th.jpglogo_s.jpglogo_TATUUM.jpgpepco.jpgbialcon.jpgHempMe_s.jpgorange.jpgMES.jpgkaes_logo_s200JPG.jpgeuronet-corporate-print-CMYK.jpgsuperoffice.pngsztosikimarty.jpgreserved.jpgsizeer.jpggatta.jpgreserved-kids.jpgplkpb_s.jpginglot.jpgplay.jpgrylko.jpgwojas.jpglogo-t-mobile-02.pngsinsay.jpgjysk.jpgpiekarnia-pod-telegrafem.jpgapteka.jpgPRYMUS-AGD.pngHOUSE-LOGO.jpgPERFEKT_5.jpgtop-secret.jpgcropp-th.pngdeichman-th.jpgcross21.jpg4f.jpgtv-n.jpgiqos.pngpolskie-srebro-th1.jpgideal.pngvision-express.jpgapart-h60.jpgGKT_ss.pngccc.jpegvoyager_s.jpgpoczta-polska.jpgbigstar.jpgevenemen-logo.jpgkebab.jpgrossmann.jpgmartes-sport.jpgcrf_l_ss.jpgpitbull-logo.pngmagia.png